ບົດຂຽນ

ໃນກາງປີທີ່ບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າແລະຊີວິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ປ່ຽນໄປແນວໃດ. ໃນທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງຍອດເງິນຂອງບັນຊີແລະຂະ ໜາດ ຂອງຂ້ອຍຫຼາຍ. ປອນໄດ້ປ່ຽນຈາກບ່ອນນັ່ງຂອງຂ້ອຍໄປສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍ, ແລະການກວດການິໄສປະ ຈຳ ວັນຂ...
ລົງໃນ 06-09-2019